Barn med dövblindhet

Det föds cirka 6–8 personer per år som från födseln har en kombinerad hörsel- och synnedsättning, det vi kallar för medfödd dövblindhet. Varje år föds cirka 20 personer som kommer att utveckla det vi kallar förvärvad dövblindhet.
Cirka 400 personer i Sverige har medfödd dövblindhet. (Källa: Nkcdb)

Både föräldrar och personal runt det dövblinda barnet behöver kunskap för att på bästa sätt kunna tillgodose barnets behov av stöd under uppväxten.

Att vara dövblind innebäratt man har så nedsatt syn och hörsel att dessa funktionsnedsätt­ningar ger betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Det behövs speciella stödåtgärder för att man ska kunna delta i undervisning för döva, hörsel- eller synskadade. Med hjälp av dövblindtolk upprätthåller döv­blinda kontakt med omvärlden. Alla barn med dövblindhet är inte helt döva eller helt blinda. Många har antingen syn- eller hörselrester – eller bådadera. Men funktionsnedsätt­ning­arna försvårar för varandra. En person med döv­blindhet kan inte låta synen kompensera bristen på hörsel – eller vice versa.

Det finns många olika sätt att kommunicera med barn med dövblindhet: teckenspråk, taktilt teckenspråk, tal med hjälp av hörsel­tekniska hjälpmedel, punktskrift eller skrift med stor stil. Vilket sätt man väljer beror på vad som passar det enskilde barnet.

Förskola
Det finns ingen speciell förskola för barn med dövblindhet. De går i stället integrerade i förskolor för döva och hörselskadade barn eller i en vanlig förskola om hörselskadan är lätt. För barn med grav hörselnedsättning är teckenspråk det naturliga språket. Därför är det viktigt att de får komma till en teckenspråkig miljö redan i förskolan.

Grundskola
På fem orter i Sverige finns statliga specialskolor för barn som är döva eller hörselskadade. Dessa skolor tar även emot barn med döv­blindhet. Det går att läsa mer om dessa skolor och dövblindhet hos barn via denna länk. Specialskolor SPSM

Ett annat alternativ är hörselklass/ grupp på hemorten. Då samlar kommunen ett mindre antal barn i en klass i en skola med hörande barn. Ytterligare ett alternativ är att barnet går integrerat i en hörande klass. I detta fall har barnet rätt teckenspråk och hjälpmedel för sin lärsituation. Du kan ta del av vilka skolor det gäller via denna länk. Kommunala skolor
För barn med dövblindhet får man oftast ta till individuella lösningar. Om barnet med dövblindhet är ensam i klassen är det viktigt att alla blir informerade om barnets funktionsnedsättning och att man tar hänsyn till denna. Det är också viktigt att lärare och övrig skolpersonal känner till vart de kan vända sig för att få hjälp.

I Örebro finns en gymnasieskola med riksintag för döva. Riksgymnasiet för döva

Mer om rådgivning och utredning, se länkar nedan.
Rådgivning och utredning
Råd och stöd till vårdnadshavare

Ytterligare information om dövblindhetsfrågor och forskning hittas via denna länk. nkcdb.se

Copyright DHB © 2024 All Rights Reserved
crossmenu