Barn med språkstörning

7 till 8 procent har språkstörning/DLD, eller två i varje klass, visar internationella studier. Internationella och svenska undersökningar visar att 1 till 2 procent av barn i förskoleåldern har en grav eller mycket grav språkstörning. (Källa: Afasiförbundet)

Barn med språkstörning har svårt att producera, tolka och förstå språk. Det är en viktigt att så tidigt som möjligt hitta en fungerande kommunikation med ett barn som har en språkstörning om talet är påverkat.

Att ha en språkstörning kan innebära att man har svårt med ordföljd och meningsbyggnad, språkljudsbehärsk­ning, ordförråd eller grammatik. Det kan leda till svårigheter att göra sig förstådd och att själv tillämpa språket. Hur stora svårigheterna är beror på vilken typ av språkstörning barnet har och hur grav störningen är. Ofta är det inte bara språket som är påverkat. Det kan även vara svårigheter med motorik, inlärning, koncentration, humör, balans, per­ception, uthållighet och/eller korttids­minne.

Viktigt att tänka på är att alla barn med språkstörning inte har alla nämnda svårigheter.

Förskola
Det finns språkförskolor på flera orter i Sverige. Deras pedagogik övar barnens språkförmåga. Om barnet redan under förskoleåldern har tillgång till en bred språkträning kan det underlätta skolstarten. I Sverige finns ingen renodlad förskoleverksamhet för barn med språkstörning.

Grundskola
Många barn med språkstörning går integrerade i kommunala grund­skolor. Dessa barn har rätt till pedagogiska resurser som exempelvis logoped och specialpedagog samt tekniska hjälpmedel.

Det kan också vara viktigt att det finns möjlighet att samla barn med språkstörning till en egen klass. Då kan man lägga upp all undervisning med stöd av specialpedagogik för att utveckla barnens språk. I vissa kommuner finns språkklasser eller kommunikationsklasser för barn med språkstörning, men de är ojämnt spridda över landet.

Det finns specialskolor med elevboende som har riksintag för barn med grav språkstörning. Hällsboskolan finns i Stockholm (åk F-10) och Umeå (åk F-10).
I Göteborg finns den kommunala skolan Kannebäck (åk F-9) för elever med språkstörning. Mer information om språkstörning och vilka specialskolor som är aktuella finns via denna länk. Specialskolor SPSM

På gymnasienivå finns klasser för elever med språkstörning inom riksgymnasiet för döva och hörselskadade i Örebro. Riksgymnasiet för döva

Mer om rådgivning och utredning, se länkar nedan.
Rådgivning och utredning
Råd och stöd till vårdnadshavare

För mer information om forskning kring språkstörning se denna länk. www.sprakforskning.se


Vårt dotterförbund UMS (Unga med Språkstörning) samlar ungdomar och unga vuxna i åldrarna 13-30 för umgänge och aktivitet.
Länk till hemsida

Copyright DHB © 2024 All Rights Reserved
crossmenu