Barn med dövhet/hörselskada i kombination med autism

Autismen gör att man har svårt att förstå hur kommunikation går till och svårt att bearbeta information. Som förälder kan det vara svårt att förstå varför barnet reagerar som det gör och hur man kan göra för att få till stånd en fungerande kommunikation med barnet

Dövhet/hörselskada i kombination med autism innebär att man har begränsningar i sin förmåga till socialt samspel, kommunikation och en begränsning i beteenden, intressen och föreställningsförmåga. Ofta uppfattar man också sinnesintryck som ljus, dofter och beröring på ett annorlunda sätt. Kontakterna med omvärlden kan bli dubbelt svåra. Det är därför viktigt att tidigt börjar med teckenspråk och även pröva andra sätt att kommunicera. Barn med autism har ofta lätt att förstå kommunikation med hjälp av bilder, för att bilderna stannar kvar.

Barn med autism är olika och har en ojämn begåvningsnivå. De har svårt för förändringar och svårt att förstå hur och varför man kommunicerar. De har svårt att tolka kroppsspråk, gester och minspel. De kan vara avskärmade, passiva, aktiva men med udda intressen och ibland överdrivet formella och rigida. Flickor avviker inte lika tydligt som pojkar, de är ofta bättre på att imitera socialt beteende och har oftast inte heller så uttalade specialintressen.

Förskola
Det finns ingen speciell förskola för barn med dövhet/hörselskada och autism. De går i stället integrerade i förskolor för döva och hörselskadade barn, där sådana finns eller i hörande förskolor eller i förskolor för barn med autism. Bra för dessa barn är att få finnas i en grupp där man blir förstådd och kan känna sig trygg. Det viktigaste är att man tar hänsyn till barnets behov, som framför allt är tydlig struktur, både vad gäller vad som händer på dagarna och miljön på förskolan. Kunskap i teckenspråk och andra kommunikationssätt är en förutsättning liksom kunskap om barnets funktionsnedsättning. Det är viktigt för de här barnens självförtroende att inte alltid känna sig annorlunda och bli särbehandlad.

Grundskola
Det finns specialskolor för barn som är döva eller hörsel­skadade. Dessa skolor tar även emot barn med lätt intellektuell funktionsnedsättning/autism. Den enda specialskolan för barn med dövhet eller hörselskada i kombination med intellektuell funktionsnedsättning/autism är Åsbackaskolan i Örebro. Skolan är statlig och tar emot elever från hela landet. Man undervisar på teckenspråk och/eller använder alternativa kommunikationsmetoder och modern teknik. Läs mer om specialskolorna via denna länk. SPSM

I kommunerna finns anpassad grundskola för barn med intellektuell funktionsnedsättning. En del av dem har kommunikationsklasser där man använder tecken som stöd eller alternativa kommunikationsmetoder. En del barn går också i klasser, grupper eller skolor med autisminriktning.

Gymnasie­utbildning kan eleverna få i Riks­gymnasiet i Örebro. För vissa elever kan Mo Gård i Finspång vara ett alternativ.
Länk till Riksgymnasiet Örebro
Länk till Mo Gård Finspång

Mer om rådgivning och utredning, se länkar nedan.
Rådgivning och utredning
Råd och stöd till vårdnadshavare

Copyright DHB © 2024 All Rights Reserved
crossmenu