Barn med dövhet / hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning

Att vara döv eller hörselskadad i kombination med en intellektuell funktionsnedsättning innebär att man har stora svårigheter att kommunicera. Därför är det viktigt att barnet får mycket stöd i sin kommunikation. Det kan vara tecken­språk, bilder, TAKK eller en kombination av flera olika sätt. Tecken­språk kan fungera bra eftersom det är ett språk som både syns och känns, men för en del barn kan bilder vara bra. Det är viktigt att hitta det kommunikationssätt som barnet känner sig mest trygg med.

Förskola
Det finns ingen speciell förskola för döva/hörselskadade barn med intellektuell funktionsnedsättning. De går i stället integre­rade i förskolor för döva och hörsel­skadade barn, där sådana finns eller i hörande förskolor.

Grundskola
Det finns specialskolor för barn som är döva eller hörsel­skadade. Dessa skolor tar även emot barn med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Den enda specialskolan för döva och hörsel­skadade barn med intellektuell funktionsnedsättning finns i Örebro och heter Åsbackaskolan. Skolan är statlig och tar emot elever från hela landet. Man undervisar på tecken­språk eller använder alternativa kommunikationsmetoder. Läs mer om specialskolorna via denna länk. SPSM

Ett barn som har intellektuell funktionsnedsättning har rätt att gå i anpassad grundskola. En del anpassade grundskolor har kommunikationsklasser där man använder tecken som stöd eller alternativa kommunikations­metoder.

Gymnasie­utbildning kan eleverna få i Riks­gymnasiet i Örebro. För vissa elever kan Mo Gård i Finspång vara ett alternativ.
Länk till Riksgymnasiet Örebro
Länk till Mo Gård Finspång


För ett barn med intellektuell funktionsnedsättning går utvecklingen av den intellektuella förmågan långsammare och når ibland bara upp till ett litet barns nivå. Det betyder inte att en person med intellektuell funktionsnedsättning är som ett barn vid vuxen ålder utan denne förändras och påverkas av erfarenheter och lärdomar precis som alla andra människor. Intellektuell funktionsnedsättning kan ha många orsaker, till exempel kromosomavvikelser, fosterskador eller förlossningsskador. Oftast är orsaken okänd. Personer med diagnosen intellektuell funktionsnedsättning har en intelligenskvot (IQ) under 70. Man brukar också dela upp intellektuell funktionsnedsättning i tre olika nivåer:
Lindrig, måttlig och grav intellektuell funktionsnedsättning.

Lindrig intellektuell funktionsnedsättning
Barn med en lindrig intellektuell funktionsnedsättning har ett logiskt tänkande och kan förstå och använda abstrakta symboler (till exempel siffror och bokstäver). Till skillnad från personer med måttlig och grav intellektuell funktionsnedsättning kan de i tankarna gå utanför sin egen verklighet och sina egna erfarenheter. De kan, med vissa begränsningar, diskutera aktuella händelser, förstå klockan, förstå pengars värde, läsa, skriva, räkna och förstå konsekvenserna av sina handlingar. De har ett konkret språk men kan ha svårt att förstå ordspråk och abstrakta uttryck, till exempel ”kasta ett öga på”, ”lägga benen på ryggen”. Många bor självständigt i egen lägenhet, kan ha ett arbete eller daglig verksamhet och delta i samhällslivet.

Måttlig intellektuell funktionsnedsättning
Hos barn med måttlig intellektuell funktionsnedsättning skiftar begåvningen mycket mellan olika personer. Personer med måttlig intellektuell funktionsnedsättning förstår konkreta symboler, till exempel bilder, och kan ordna sina upplevelser (till exempel förut – nu – sedan). Deras tänkande är så pass utvecklat att de kan känna igen bilder och förstå vad de föreställer. De kan därför känna igen vanliga ord som om de vore bilder. Däremot kan de ha svårt för att läsa, skriva och räkna på traditionellt sätt. De kan ha ett delvis utvecklat talat språk och förstår talat språk om det är enkelt och konkret. De kan utveckla ett eget sätt att kommunicera. De förstår bilder, till exempel sin egen spegelbild. De kan minnas personer, djur, saker, platser och händelser som de har upplevt. De har rätt att få hjälp av människor som ser till att de har det bra och att de har rätt att få tillgång till hjälpmedel.

Grav intellektuell funktionsnedsättning
Barn som har en grav intellektuell funktionsnedsättning har stannat på en tidig utvecklingsnivå och upplever allt på ett mycket konkret sätt. Personer med grav intellektuell funktionsnedsättning har svårt att föreställa sig och komma ihåg personer, djur och saker som de inte ser framför sig. De kan också ha svårt att förstå bilder, till exempel sin egen spegelbild, talat språk och de kan ofta inte utveckla ett eget talspråk. De använder kroppen för att kommunicera. Personer med grav intellektuell funktionsnedsättning upplever grundkänslor som glädje, upphetsning, ångest och ilska. De kan ha svårt att hantera intryck med hög intensitet. Det är viktigt att de får möjlighet att utveckla ett kommunikationssätt de känner sig trygga med och som de kan förmedla sig med. Ibland kan aggressioner riktas mot den egna personen i ett självskadande beteende. Många har ett eller flera funktionshinder utöver den intellektuella funktionsnedsättningen, till exempel rörelsehinder, syn- eller hörselnedsättning. De har rätt till hjälp av människor de känner väl.

Mer om rådgivning och utredning, se länkar nedan.
Rådgivning och utredning
Råd och stöd till vårdnadshavare

Copyright DHB © 2024 All Rights Reserved
crossmenu