Remiss om Hälso- och sjukvårdens beredskap

Yttrande om Hälso- och sjukvårdens beredskap

DHB har svarat på regeringens remiss om Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga (SOU 2022:06)


Det har under de senaste 20 åren blivit tydligt att varken planeringen eller beredskapen för pandemier vare sig på kommunal, regional eller statlig nivå har klarat av de påfrestningar som samhället utsatts för. Därför behöver uppföljning och revision av hur problemen löses.

Behov och förutsättningar kan på kort tid omkullkastas genom större händelser såsom olyckor, attentat och, som vi har sett på senare tid, genom pandemier och krig. Även under sådana omständigheter måste tillgängligheten finnas för våra medlemmar som har dövhet, hörselskada, språkstörning och flerfunktionsnedsättning. För att ha en fungerande beredskap behöver det finnas en adekvat information som grund, men enligt utredningen tycks det föreligga inte bara ett informationsunderskott utan även otydlighet i hur information ska tas fram. För att personer med funktionsnedsättning ska kunna tillförsäkras så goda förhållanden som möjligt även under en höjd beredskap, eller en krissituation så måste korrekt informationen om vilken beredskap som finns på plats för de med funktionsnedsättning, nå mottagaren i detta fall staten. Tillgängligheten för 1177.se måste förbättras oavsett om det är ett extraordinärt läge eller inte, men det är naturligtvis synnerligen viktigt att tjänsten fungerar i kris då andra alternativ sannolikt är begränsade.

Läs hela yttrandet här

Copyright DHB © 2024 All Rights Reserved
crossmenu