Om DHB Södra

Distriktsföreningen för döva, hörselskadade och språkstörda barn i södra Sverige


DHB är en handikapporganisation som jobbar intressepolitiskt för våra barn med skolfrågor, habiliteringsfrågor, delaktighet mm.

Föreningen arrangerar även aktiviteter för att barnen ska få en mer aktiv fritid, kan träffa nya kompisar, syskon får träffa andra syskon och föräldrar får träffa varandra och utbyta erfarenheter.

DHB har till syfte att…

  • verka för att döva, hörselskadade och språkstörda barn och ungdomar blir fullt delaktiga i vårt samhälle.
  • främja samverkan och samarbete mellan Hem och skola och mellan föräldrar.
  • stödja föräldrar i deras direkta och indirekta ansvar för barnens utveckling, skolgång och sociala anpassning.
  • tillvarata döva, hörselskadade och språkstörda barns och ungdomars och deras föräldrars intressen gentemot myndigheter.
  • följa och bevaka utvecklingen på de pedagogiska, medicinska, tekniska, psykologiska och sociala områdena och medverka till att framsteg görs inom alla sektorer av vårt samhälle.
  • finna former för samarbete och samverkan med experter, organisationer och institutioner i frågor som rör döva, hörselskadade och språkstörda barn och ungdomar.
  • sprida information om hörsel- och språkhandikapp och de konsekvenser dessa handikapp medför.
Kontaktuppgifter Södra
DHB Södra,
Box 1254 
221 05 Lund
Copyright DHB © 2024 All Rights Reserved
crossmenu