2000-talet

2000-talet

Under de första åren på 2000-talet deltog DHB i flera projekt tillsammans med andra organisationer.


Den största frågan har varit förändringarna i organisationsstödet. Mycket tid och kraft har lagts ner av både kanslipersonal och förtorendevalda. Vi har haft många och långa diskussioner både inom förbundet och tillsammans med andra handikapporganisationer, främst inom ”Tolvan”, ett antal små organisationer inom HSO. De nya kriterierna har direkt hotat oss då vi inte uppfyllt kravet på lokalorganisationer i minst 10 län. Så småningom lyckades vi få synnerliga skäl och fick ändå behålla statsbidraget.
Våra egna projekt under perioden har varit ”Text på teater”, vilket genomfördes med medel från Statens Kulturråd med syfte att öka tillgängligheten för döva och hörselskadade på teater; och ”Flerhandikappades kommunikation i ett livsperspektiv”. Det senare var ett 2-årigt projekt finansierat med medel från Allmänna arvsfonden.

Under de första åren på 2000-talet deltog DHB i flera projekt tillsammans med andra organisationer. ” Ungaifocus” var ett 3-årigt samarbetsprojekt med Hjälpmedelsinstitutet, HRF, Synskadades Riksförbund, RBU och FUB. Projektet undersökte tillgång på och förskrivning av barnhjälpmedel i Halland och Norrbotten. Ungaifocus avslutades med en gigantisk informationssatsning våren 2002 med Barntåget där Förbundet medverkade med en monter och representation på flera platser i landet.

Tolkbrukarprojektet var ett projekt tillsammans med HRF, SDR och FSDB (Föreningen Sveriges Dövblinda). Här låg fokus på de etiska frågorna. Barn och Teckenspråk (BoT) var ett annat rikstäckande projekt inom hörselfamiljen.

År 2002 startade ett 3-årigt projekt om barn med språkstörning tillsammans med Afasiförbundet/Talknuten. Två projektledare är anställda och riktar sig dels mot föräldrar i syfte att informera och bilda nätverk coh dels mot myndigheter och politiker.

Det internationella arbetet gick in i en ny fas sommaren 2002 då DHB:s förbundsordförande Lena Fernström valdes till president för en period av två år i den europeiska föräldraorganisationen FEPEDA. I samband med detta övertog Förbundets kansli i Örebro FEPEDA:s administration.

Hösten 2001 samlade DHB representanter från föräldraråden på specialskolorna till en helgkonferens där man diskuterade föräldrarådens arbete och undervisningssituation på de olika skolorna.

Samma år beslutade för första gången DHB:s verkställande utskott om utdelning ur Bo Carlssons Minnesgåvofond, vilken bildades år 2000 genom en sammanslagning av Förbundets dåvarande gåvofond och Bo Carlssons minnesfond. Den första utdelningen gick till Motettens förskola i Malmö.

Copyright DHB © 2023 All Rights Reserved
crossmenu